Regulamin konkursu

pod nazwą „Konkurs Walentynkowy OX.PL 2019"

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą "Konkurs Walentynkowy OX.PL 2019" ("Konkurs").
 2. Organizatorem Konkursu jest Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przy ul. Wałowej 3, 43-430 Skoczów ("Organizator").
 3. Konkurs jest organizowany na stronie walentynki.ox.pl i ox.pl
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 lutego 2019 roku i ostatecznie kończy w dniu ogłoszenia wyników, tj. 12 lutego 2019 roku.
 5. Nagrody w konkursie ufundowane są przez Sponsorów. Sponsorem Głównym jest Skalny Dworek w Brennej, ul. Wyzwolenia 45.

§ 2 Uczestnicy konkursu i jego przebieg

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, jest każdy użytkownik ox.pl, który posiada konto na portalu ox.pl i w dniach 01.02.2019 – 10.02.2019 zamieści w serwisie walentynki.ox.pl swoje życzenia walentynkowe, korzystając ze specjalnego formularza elektronicznego, w którym musi wpisać treść życzeń, numer telefonu (wyłącznie polski) oraz swój login/nick/imię lub dowolny pseudonim.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera wpisane: życzenia, poprawny numer telefonu (wyłącznie polski) oraz login/nick/imię lub dowolny pseudonim.
 3. Zamieszczanie życzeń poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie walentynki.ox.pl będzie możliwe od 01 lutego 2019 roku do 10 lutego 2019 roku do godz. 23.59.
 4. Wypełnienie i wysłanie życzeń przez Uczestnika oznacza zgodę Uczestnika na jego uczestnictwo w Konkursie oraz, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 5. Życzenia zgłoszone do 10.02.2019 do godz. 23.59 biorą udział w Konkursie, w którym można wygrać nagrody.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (matka, ojciec, mąż, żona, dzieci).
 7. Każdy Użytkownik Konkursu może zamieścić życzenia walentynkowe tylko raz.
 8. Do głosowania na życzenia walentynkowe uprawnione są tylko osoby zalogowane na Portalu OX.PL
 9. Z jednego konta Użytkownika portalu OX.PL można zagłosować w danym dniu tylko na jedną walentynkę.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty tekstu Walentyki w przypadku błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych.

§ 3 Nagrody

 1. 5 autorów najlepszych walentynek wybranych przez Redakcję oraz 5 najlepszych wybranych na drodze głosowania przez Użytkowników Portalu OX.PL, otrzyma nagrody ufundowane przez Sponsorów. Poszczególne walentynki wskazane przez redakcję mogą pokrywać się z tymi wybranymi przez Użytkowników w drodze głosowania. Nagrody sumują się.
 2. Dwie równorzędne Nagrody Główne (jedna wskazana przez Internautów, druga przez Redakcję) ufundowane przez Sponsora Głównego - Skalny Dworek w Brennej: DWA ZAPROSZENIA DLA PARY o wartości 150 zł każde obejmujące ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ PRZY ŚWIECACH.
 3. Nagrody dodatkowe za 2-5 miejsce (we wskazaniu Internautów i Redakcji) w konkursie to: Pizza dla dwojga o wartości 50 zł w Restauracji Skalny Dworek w Brennej, ul. Wyzwolenia 45.
 4. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 4 Finał

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie ox.pl i walentynki.ox.pl dnia 12.02.2019 do godz. 12.00.
 2. Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń w terminie wskazanym w par 2 pkt 5 niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa, o której mowa w par. 7 pkt 2 niniejszego regulaminu wybierze życzenia i przyzna 5 nagród. 5 nagród Komisja Konkursowa przyzna ponadto autorom najwyżej ocenionych przez Użytkowników życzeń. W przypadku jednakowej ilości głosów decyduje kolejność dodania życzenia, nagrodę otrzyma życzenie, które zostało zamieszczone wcześniej.
 3. Weryfikacja Kuponów odbędzie się w następujący sposób: za nieprawidłowe zostaną uznane Kupony: nie zawierające wymaganych danych Uczestnika, zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne lub nieprzyzwoite.

§ 5 Powiadomienie nagrodzonych

Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranych na stronie ox.pl i walentynki.ox.pl dnia 12.02.2019 do godz. 12:00, jak też telefonicznie na numer telefonu podany na Kuponie.

§ 6 Wydanie nagród

 1. Nagrody wskazane w artykule kończącym konkurs (ogłaszającym wyniki) będą do odbioru w siedzibie Organizatora w dniach: 12.02.2019 - 28.02.2019 lub w innym terminie ustalonym ze zwycięzcą. Zwycięzca przy odbiorze nagrody jest zobowiązany pisemnie pokwitować odbiór nagrody.
 2. Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).
 3. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

§ 7 Komisja Konkursowa

 1. Organizator zapewni Uczestnikom konkursu możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Konkursu, na stronie www.walentynki.ox.pl
 2. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład, której wchodzą trzy osoby reprezentujące Biuro Organizatora: Prezes Zarządu Wojciech Tatka, Redaktor Naczelny Przemysław Lose oraz Elżbieta Sikorska, dziennikarz.
 3. Do zadań Komisji należy:
 • Wybór „najpiękniejszych życzeń walentynkowych”,
 • zapewnienie uwzględnienia w Konkursie wszystkich Kuponów, które spełniły warunki udziału w Konkursie,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem Konkursu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • ostateczna weryfikacja zgłoszeń,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu.
 • rozpatrywanie reklamacji.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż do dnia 15 lutego 2019 roku. 0 zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem. Reklamacje wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wyłącznie listem poleconym) z dopiskiem na kopercie "REKLAMACJA – KONKURS WALENTYNKOWY OX.PL 2019".
 3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej roszczenie oraz dokładanego opisu i powodu roszczenia.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 8 marca 2019 roku, włączając w to wysyłkę listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres zawarty w reklamacji, zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 6. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 30 dni od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
 5. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
 6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zawartych w formularzu w celach konkursowych i promocyjnych Portalu OX.PL, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, dostępną pod adresem: www.ox.pl/files/obowiazek_informacyjny_ox.pdf
Do góry
Wróć do OX.PL
Wróć do OX.PL